Вътрешни актове на ЦСМП - Благовеград

Вътрешна политика за управление при инциденти по повод изтичане на информация и на лични данни, събирани, обработвани, съхранявани  и предоставяни от ЦСМП - Благоевград, в сила от 31.07.2020 г.

Вътрешна политика за мрежовата и информационната сигурност в ЦСМП - Благоевград, в сила от 31.07.2020 г.

ПРАВИЛА за начина на обработване на лични данни и водене на регистри по закона за защита на личните данни в сила от 25.05.2018 г.

ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и вътрешния ред на ЦСМП - Благоевград, в сила от 01.04.2018 г.

ПРАВИЛНИК за работа в РКЦ, в сила от 01.04.2018 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС за поведение на работниците и служителите в ЦСМП - Благоевград, в сила от 01.04.2018 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС  за поведение на работниците и служителите в ЦСМП - Благоевград

ЗАПОВЕД №:171/12.11.2015 г, във връзка със Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор 

АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ за служителите в ЦСМП - Благоевград 

СЕКТОРЕН АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН на ЦСМП - Благоевград 2015 г. 

ХАРТА за правата на пациентите на ЦСМП - Благоевград

СИСТЕМА за работа с медиите на ЦСМП - Благоевград

АЛГОРИТЪМ ЗА РАБОТА с комуникационно - информационна система в РКЦ - Благоевград 

ДЕЗИНФЕКТАНТИ 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА В РКЦ

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ на болничните отпадъците на ЦСМП – Благоевград

ПРОФИЛАКТИКА НА ВБИ 

ПРОГРАМА за специализация и следдипломно обучение на лекарите и другите медицински 
специалисти в ЦСМП - БЛАГОЕВГРАД