В изпълнение на проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони" по Програма "ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020 г. са подписани договори

между ЦСМП – Благоевград като Възложител и фирми - Изпълнители за доставка на:

1 БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА;
1 БРОЙ СЪРВЪР ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА;
1 БРОЙ РЕСПИРАТОР;
1 БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ;
10 БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ;
5 БРОЯ СТЕРИЛИЗАТОРИ

Проектът е насочен към насърчаване на сътрудничеството и  усилията за увеличаване на капацитета и ефективността на системата за първично здравеопазване, за да достигне до по-добро териториално и социално покритие, като по този начин се осигури достъп до по-качествено здравеопазване в трансграничния регион, включително и до изолирани и лишени от висококачествени здравни услуги общности и уязвимите групи.

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за: 

  • Увеличаване на оперативния капацитет и ефективността на първичната здравна система, която се проявява в по-добро териториално и социално покритие: 
  • Повишаване на качеството и ефективността на първичната здравна грижа за жителите на най-нуждаещите се райони;
  • Увеличен достъп до здравеопазване за уязвими групи в необлагодетелствани райони с висока трансгранична мобилност;

Проектът акцентира върху потребностите и мерките, които да бъдат предприети за подобряване на предоставянето на здравни услуги в зоните с ограничен достъп до високоспециализирани медицински дейности в целият трансграничен регион. Необходимостта от оборудване за телемедицина е  свързана с основната цел на проекта и стратегическата цел на ЦСМП-Благоеврад  за  повишаване качеството на медицинското обслужване на болни и пострадали лица нуждаещи се от спешна медицинска помощ и предоставяне на  достъпна, навременна и адекватна медицинска помощ. 

Осигуреността с високо технологична медицинска апаратура е условие за извършване  на необходимия обем спешно-диагностични изследвания и осъществяване на мониторинг на пациенти със животозастрашаващи състояния. С високотехнологичното оборудване за телемедицина  се  извършва дистанционна медицинска експертиза при всякакви обстоятелства.     

Оборудаването за телемедицина позволява в реално време предаване на информация за състоянието на пациента до лекари, които са в здравно заведение, в спешно приемно отделение или в Районна координационна централа на ЦСМП. Телемедицината позволява участие на лекар-специалист от разстояние при диагностика, стабилизиране и транспорт на пациенти от всички възрасти при всички спешни състояния. С помощта на телемедицината спешният екип може в реално време да се свърже със специалист, който да дава точни указания за действията му, следейки показателите за състоянието на сърдечната дейност и дишането на пациента в реално време.

Необходимостта от един брой сървър за телемедицина е  свързана с основната цел на проекта и стратегическата цел на ЦСМП-Благоеврад за повишаване качеството на медицинското обслужване на болни и пострадали лица нуждаещи се от спешна медицинска помощ и предоставяне на  достъпна, навременна и адекватна медицинска помощ. На сървъра се намира най-важния компонент на системата - базата данни.

Сървърът гарантира надеждност - работи максимално дълго, без прекъсвания - условие за извършване на необходимия обем спешно-диагностични изследвания и осъществяване на мониторинг  на  пациенти с животозастрашаващи състояния. Чрез сървъра в реално време се предава информация за състоянието на пациента до лекари, които са в здравно заведение, в спешно приемно отделение или в Районна координационна централа на ЦСМП.

По този начин  спешният екип може в реално време да се свърже със специалист, който да дава точни указания за действията му, следейки показателите за състоянието на сърдечната дейност и дишането на пациента в реално време.

Сървърът с операционната система е важен фактор за сигурността и стабилността на работата на медицинския персонал с оборудването за телемедицина.

Нуждата от доставката на чанта за спешна помощ е налице, тъй като се отнася пряко до очаквания резултат от проекта, а именно "Устойчивост, трайност и преносимост на основните резултати, постигнати от проекта." произтича от ангажиментите на ръководството на ЦСМП - Благоевград да осъществява по-добре своята дейност, самостоятелно и в сътрудничество с други държавни органи, физически и юридически лица и непрекъснато и постоянно да управлява, организира и координира дейностите по осигуряване на медицинска помощ на граждани на РБългария и чужденци в трансграничния район на страната.

Необходимостта от  чанта за спешна помощ  е  свързана с основната цел на проекта и стратегическата цел на ЦСМП-Благоеврад  за  повишаване качеството на медицинското обслужване на болни и пострадали лица нуждаещи се от спешна медицинска помощ и предоставяне на  достъпна, навременна и адекватна медицинска помощ.

Осигуреността с оборудвана чанта за спешна помощ  е условие за извършване  на необходимия обем спешни мерки за стабилизиране и транспорт на пациенти от всички възрасти на пациенти със животозастрашаващи състояния.

Доставката на респиратор  ще осигури извършването  на необходимия обем спешни мерки за стабилизиране и транспорт на пациенти от всички възрасти  на  пациенти със животозастрашаващи състояния.

Ще бъдат осигурени глюкомери на ФСМП-Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог, Гоце Делчев, Кресна, Банско, Симитли, Якоруда и Сатовча на ЦСМП – Благоевград за извършване  на необходимия обем спешни мерки за диагностициране и стабилизиране на пациенти от всички възрасти  на  пациенти със животозастрашаващи състояния.

Осигуреността на ЦСМП-Благоеград със стерилизатори е условие за качеството на извършваната медицинска дейност и превенцията на нозокомиалните инфекции.

Превенцията на нозокомиалните инфекции е отговорност на ръководството и целия персонал на ЦСМП-Благоевград.

Същите са за нуждите на ФСМП – Симитли,Банско,  Кресна, Якоруда и Сатовча на ЦСМП - Благоевград.