Достъп до обществена информация

Всеки гражданин, или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в ЦСМП - Благоевград. 

Искането за информация може да бъде направено чрез писмено заявление или чрез устно запитване. 

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на ЦСМП - Благоевград  всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

За да бъде разгледано направеното заявление, следва да съдържа следната информация: 

  1. Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 
  2. Описание на исканата информация; 
  3. Предпочитаната форма за лредоставяване на достъп до исканата информация; 
  4. Адреса за кореспонденция на заявителя.       

Нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация: определени със Заповед № ЗМФ-1472/10.29.11.2011 г. на министъра на финансите. 

Телефон за справки : 073 / 88 69 54

Прикачени документи
Правилник за документооборота, деловодната и архивна дейност на ЦСМП-Благоевград
3аповед/ за отказ/
Протокол по чл.35, ал.2 ог закона за достъп до обществена информация
Заповед / за предоставяне /
Протокол за приемане на устно заявления за достъп до обществена информация
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информция
Процедура ча предоставяне на достъп до обществена информация
Информация за прилагането на закона за достъп до обществена информация