За нас

ЦСМП – Благоевград е образуван в изпълнение на ПМС № 299/16.12.1996 г. за структурни изменения в системата на здравеопазването. Центърът е структуриран на територията на Благоевградска област и има разкрити филиали в общините: Благоевград, Симитли , Кресна , Сандански, Петрич, Банско, Разлог, Гоце Делчев и Сатовча. През 2007 г. беше разкрит допълнителен филиал в гр. Якоруда.
Центърът е лечебно заведение, юридическо лице на пряко подчинение на МЗ и се финансира от републиканския бюджет.Образуван е на основата на материално-техническата база, ползвана за целите на бързата и неотложната медицинска помощ в здравните заведения от Благоевградска област.

Предметът на дейност е осъществяване на своевременна извънболнична спешна медицинска помощ.
С промяна в нормативната база, считано от 01.02.2007 г. “Спешното отделение” отпадна от структурата на ЦСМП – Благоевград и стана задължителна част от Областната болница.
Организационната структура на ЦСМП – Благоевград отговаря на изискванията на чл. 35 ал.3 от ЗЛЗ и Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ.
Броят на обслужваното население e 330 034 жители, в т.ч: деца до 17 годишна възраст 62 305. Територията на Благоевградска областта е 6 490 кв.км., като по този показател е втора по големина в страната.