Наредби

Наредба № 12/30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина"

Наредба № 45/26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина"

Наредба №46/26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ".

Наредба №25/04.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.

Наредба №30/27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.

Наредба №34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Наредба № 29/23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи.