Правилници, инструкции и заповеди

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ, 
Издаден от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.1999 г., изм., бр. 7 от 23.01.2007 г.,
в сила от 1.02.2007 г., доп., бр. 9 от 3.02.2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 11.02.2011 г. 

ПРАВИЛНИK за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ.

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания 
към единен европейски номер за спешни повиквания 112.