Списък с допуснатите кандидати до следващ етап на конкурса за заемане на длъжностите "Завеждащ ФСМП - Петрич" и "Главна медицинска сестра"

СПИСЪК
с допуснатите кандидати до следващ етап на конкурса
 

за "Завеждащ ФСМП - Петрич"

  1. Д-р Андон Симеонов Вангелов
  2. Д-р Александър Димитров Попов

За "Главна медицинска сестра в ЦСМП - Благоевград"

  1. Албена Вангелова Бобошевска

Допуснатите кандидати и за двете длъжности следва в срок до 12,00 ч. на 31.01.2017 г. да представят писменни концепции в 3/три/ екземпляра в Администрацията /деловодство/ на ЦСМП - Благоевград.
   
За защита на концепция, предварително представена за защита от кандидат за длъжността:
"Завеждащ ФСМП - Петрич" - в сградата на Администрацията /деловодството/ на ЦСМП - Благоевград на 03.02.2017 г. от 09,00 часа.

За защита на концепция, предварително представена за защита от кандидат за длъжността:
"Главна медицинска сестра" - в сградата на Администрацията /деловодството/ на ЦСМП на 03.02.2017г. от 11,00 часа.