С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка от необходимостта за предоставяне на лятно работно облекло за работниците и служителите в ЦСМП – Благоевград, Ви уведомяваме: при проявен интерес, моля да изготвите и предоставите оферта за изработване на около 600 бр. лятно работно облекло /туника и панталон/ - дамско, мъжко или универсално. Офертата да съдържа: модели на костюма, мостри на платове, цени и срок за изработване. Офертата да бъде задължително придружена със Сертификати за качество и/или Протокол и резултати от изпитване.
    
Очакваме Вашата оферта да представите в деловодството на ЦСМП – Благоевград на адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Бр. Миладинови” № 21 в запечатан непрозрачен цялостен плик, върху който да отбележите данни за фирмата и телефон за обратна връзка. С класирания участник ще се сключи договор за доставка на лятно работно облекло.

Срок за подаване на офертите  25.06.2021 г.