ЦСМП - Благоевград стартира изпълнение на проект "ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ЗА СОЦИАЛНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ", финансиран по програма "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020 г.

ЦСМП-Благоевград стартира изпълнението на проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони", финансиран по Програма "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020г., Инвестиционен преоритет  9а, Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване.

Договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проека по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г. беше подписан на дата 10.10.2017 г. в Благоевград.

Партньори по проекта са Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Благоевград, Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) -Благоевград от българска страна, Службата на социалната закрила и солидарността на Община Халкидона (Гърция), Службата за социална закрила, солидарност, спорт и образование на Община Лагадас (Гърция), и Болница "Папагеоргиу"-Солун(Гърция) от гръцка страна.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони, чрез изпълнение на дейности за инвестиране в здравна и социална инфраструктура, за да се подобри предоставянето на здравни услуги, включително услуги за спешна помощ, както и насърчаването на сътрудничеството между регионалните, местните и здравните органи и организации, с цел споделяне на ресурси и експертни познания в областта на здравеопазването, така и провеждане на програми за обучение на медицински персонал от област Благоевград от компетентни здравни структури и центровете за спешна помощ в град Солун, Гърция на теми „телемедицина“ и „планове за реагиране при извънредни ситуации и протоколи при кризисни ситуации“.

По проекта ЦСМП-Благоевград ще достави 1 мобилна единица за здравна помощ  с мобилно медицинско оборудване и апаратура, система за телемедицина, 1 вископроходим лек автомобил за реагиране при кризисни ситуации и бедствия в трансграничната зона,  5 броя дизелови агрегати за резервно електрозахранване на 5 филиалa на ЦСМП –Благоевград, 12 броя компютърни конфигурации и операционни системи за филиалите на ЦСМП –Благоевград.

Представители от кадровия ресурс на ЦСМП-Благоевград и РЗИ-Благоевград ще вземат участие в специализирана програма от  общо 10 обучителни модула по темите "Телемедицина" и "План за аварийно реагиране и протоколи в кризисни ситуации" в болница "Папагеоргиу" гр. Солун.

Проектът е насочен към насърчаване на сътрудничеството и  усилията за увеличаване на капацитета и ефективността на системата за първично здравеопазване, за да достигне до по-добро териториално и социално покритие, като по този начин се осигури достъп до по-качествено здравеопазване в трансграничния регион, включително и до изолирани и лишени от висококачествени здравни услуги общности и уязвимите групи. 

Приоритетно за проекта е включването на пилотни действия чрез прилагане на ключови за бенефициентите инвестиционни дейности и въвеждане на технологии и апаратура за осигуряване готовността за интегриран подход за спешна медицинска помощ за реагиране при бедствия в трансграничната зона.

Изграждане на капацитет за здравословно поведение у населението в обхвата на проекта чрез повишаване на осведомеността на уязвимите групи. Изпълнение на  разяснителна кампания, която е пряко насочена към повишаване на дългосрочните устойчиви профилактични медицински услуги.

Общият одобрен бюджет на проекта е 1 125 370,50 евро, като бюджетът на ЦСМП-Благоевград е 238 217,50 евро. Общата продължителност на проекта е 24 месеца. 
 

Този документ е създаден в рамките на Проект №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на ЦСМП – Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат.