Права и задължения на пациентите

Всички   пациенти   потърсили   медицинска   помощ   във филиалите на ЦСМП - Благоевград
имат право :

1. На качествена и своевременна спешна медицинска помощ независимо от пол, възраст, образование, религия, политическа принадлежност и социално-икономически статус.
2. Да получат възможния обем медицински дейности и при необходимост да бъдат хоспитализирани. 
3. На ясна и достъпна информация за здравословното им състояние и методите за евентуалното им лечение.
4. При диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, да получат информацията и да дадат информираното съгласие в писмена форма. Медицинските услуги, могат да бъдат извършени в полза на здравето на пациента без информирано съгласие, само когато непосредствено е застрашен живота им, когато физическото или психическото им състояние не позволяват изразяването му, както и когато пациентът е недееспособен и е невъзможно да се получи от негов родител или настойник.
5. Да бъдат информирани за името, длъжността и специалността на всяко лице, което ги лекува или участва в лечебния процес. 
6. На защита от икономическа форма на насилие, друго малтретиране или унизително отношение. 
7. Да откажат по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност.Отказът се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето.
8. На поверителност на информацията   свързана със здравното им състояние и медицинската помощ, която получават. 
При нарушаване на Вашите права, сигнализирайте на тел.073/ 88-69-54.

Пациентите лекуващи се във филиалите на ЦСМП - Благоевград
и придружаващите ги лица са длъжни:

1. Да спазват Правилника за  вътрешния трудов ред в ЦСМП.
2. Да уважават професионалното и човешко достойнство на лекарите, медицинските сестри, фелдшерите и помощния персонал.
З. Да не влизат в служебните помещения, освен ако не са поканени.
4. Да опазват имуществото, като при нанесени имуществени щети възстановяват стойността им.
5. На болните и техните придружители се забранява тютюнопушенето в сградите и консумацията на алкохол на територията на ЦСМП - Благоевград.