Приоритети, функции и дейности на ЦСМП - Благоевград

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА  МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛАГОЕВГРАД
2700 Гр. Благоевград, ул. “Бр. Миладинови” № 21 тел./факс 073 88-69-54

        
ПРИОРИТЕТИ, ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
НА ЦСМП - БЛАГОЕВГРАД

Здравето е основно право на всеки човек през целия му живот и оказването  на СМП от екипите на ЦСМП-Благоевград се извършва при спазване критериите за :

 1. Своевременност – оказваната спешна медицинска помощ се предоставя в необходимия момент;
 2. Равнопоставеност – оказваната спешна медицинска помощ се предоставя еднакво и на равна основа за всички;
 3. Ефикасност – оказаната помощ е навременна, адекватна на състоянието на пациентите и се извършва от екип със съответната компетентност, медицинска апаратура медикаменти и консумативи  за овладяване на животозастрашаващи състояния
 4. Уместност/релевантност – оказваната спешна медицинска помощ  съответства на състоянието на пациентите
 5. Легитимност – оказваната спешна медицинска помощ е в съответствие с обществените предпочитания, изразени в етични принципи, ценности и норми, регламентирани в Етичен кодекс на ЦСМП-Благоевград 
 6. Приемливост – участие на пациента и семейството му при вземането на решения, относно оказване на медицинснска помощ в ЦСМП и ЛЗ със съответната компетентност.
 7. Достатъчност – спешната медицинска помощ е оказана с необходимата медицинска апаратура, лекарствени средства и консумативи. 
 8. Безопасност – оказваната спешна медицинска помощ е безопасна.

Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили  животозастрашаващи нарушения и поддържане на жизнените  функции на организма.
    
Функции на ЦСМП – Благоевград:

 1. оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация;
 2. специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв, кръвни продукти и апаратура, на републикански и районни консултанти за оказване на спешна медицинска помощ;
 3. обучение на специализанти по спешна медицина.

Дейност на ЦСМП - Благоевград
Дейността на ЦСМП - Благоевград е свързана с оказване на спешна медицинска помощ на пациента от дома или мястото на произшествие, по време на транспорта до предаването му спешните отделения на съответното лечебно заведение. 
ЦСМП - Благоевград е лечебно заведение с непрекъснат, денонощен режим на работа. Работният график се изготвя на базата на 12-часови дежурства и екипна организация на работата.
Екипите за СМП се състоят от лекари, медицински професионалисти по здравни грижи и друг персонал: 

 1. Екип в РКЦ, състоящ се от лекар - отговорник смяна и един или повече медицински професионалисти по здравни грижи; 
 2. СЕ /стационарен екип/ - състоящ се от  медицински професионалисти по здравни грижи  и санитар; 
 3. РЕ /реанимационен екип/ - състоящ се от лекар, медицински професионалисти по здравни грижи и шофьор; 
 4. ЛЕ /лекарски екип/ във ФСМП - Благоевград, състоящ се от лекар и шофьор, 
 5. ДЛЕ /долекарски екип/ - състоящ се от медицински професионалисти по здравни грижи  и шофьор 
 6. ТЕ /транспортен екип/ - състоящ се от шофьор и санитар.

Работещите в РКЦ приемат, регистрират и обработват всички повиквания, постъпили от телефон 112, преценяват естеството и спешността 
на повикването и не по-късно от една минута след обработката на спешното повикване, възлагат изпълнението му на РЕ.
Екипите са длъжни да се насочат към посоченият им адрес не по-късно от една минута от приемането му и за възможно най-кратко време, използвайки най-целесъобразния маршрут да пристигнат на подадения за изпълнение адрес.
Спешната медицинска помощ  включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане жизнените функции на организма. 
Основните дейности на ЦСМП - Благоевград са регламентирани в Медицински стандарт “Спешна медицина”:

 • Оказване на квалифицирана СМП на местопроизшествието.
 • Извършване на необходимия обем спешно-диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура.
 • Клинично и инструментално наблюдение  на пациента до неговото предаване в спешните отделения на МБАЛ.
 • По време на транспорт провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница.
 • Оказване на СМП при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействие с органите на Полиция, Пожарна и Гражданска защита.
 • Осигуряване на спешен амбулаторен прием от стационарните екипи при необходимост.
 • Предоставяне на специализиран спешен транспорт за кръв, кръвни продукти и кръвни проби за алкохолно съдържание.
 • Превозване на трупове, подлежащи на съдебномедицинска експертиза, от мястото на произшествието  до съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места;
 • Вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачи на моторни превозни средства. 
 • Спазване критерият за своевременност, достатъчност и ефективност при обслужването на спешни пациенти. 

Обслужването на спешните пациенти се извършва по въведени и утвърдени  Алгоритми за най-често срещаните спешни състояния, както  и съгласно въведените-Сборник от протоколи за клинично поведение в спешната медицина и Наръчник от протоколи за клинично поведение в спешната медицина.
За всеки обслужен пациент се попълва  “Фиш за обслужен спешен пациент”, който се контролира от завеждащ  ФСМП. 
Обект на спешна медицинска помощ са:

 1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
 2. Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения или сектори на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП);
 3. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
 4. Жени със започващо раждане или аборт;
 5. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
 6. Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

При състояние на обслужени от ЦСМП-Благоевград  пациенти, налагащо продължаване на лечението в болнична обстановка, екипите на ЦСМП  осъществяват спешна хоспитализация в най-близкото и най-бързо достъпното лечебно заведение за болнична помощ, разполагащо с условия за лечение на това състояние.
За да се гарантира  качеството  на предоставената спешна медицинска помощ в ЦСМП-Благоевград, оказването на СМП се основава на :

 1. Спазване на Медицински Стандарт “Спешна Медицина”
 2. Спазване на Правилник за устройството, дейността и вътрешния  ред на ЦСМП-Благоевград
 3. Спазване на Правилата за добра медицинска практика в ЦСМП-Багоевград
 4. Спазване на терапевтични алгоритми и технически фишове
 5. Спазване на правата на пациентите.
 6. Спазване на Етичния кодекс на работниците и служителите на ЦСМП-Бл-град.

     
Цели и приоритети на ЦСМП – Благоевград:

Целите и приоритетите на  ЦСМП - Благоевград са съобразени с целите и приоритетите на Национална здравна стратегия 2020, Концепция "Цели за здраве 2020" ,  Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020г.

 1. Оптимизиране на структурата на ЦСМП-Благоевград чрез подобряване на достъпа и сформиране на допълнителни мобилни екипи. 
 2. Повишаване на количеството и усъвършенстване на качеството на ресурсния потенциал на ЦСМП- Благоевград  по отношение на материално техническата осигуреност и подобряване безопасноста и сигурноста на екипите и пациентите:

  * Осигуреност с безопасна и сигурна апаратура;
  * Осигуреност с безопасни и сигурни транспортни средства; 
  * Модернизиране и изправност на информационно комуникационната система на ЦСМП – Благоевград;
  * Модернизиране на сградния фонд;
   

 3.  Устойчиво развитие на човешките ресурси в ЦСМП - Благоевград.
 4. Подобряване на взаимодействието между лечебните заведения. Усъвършенстване на организацията на работа, координацията и управлението на ЦСМП-Благоевград.
 5. По-добро финансиране на ЦСМП-Благоевград.
 6. Подобряване на възможностите на ЦСМП-Благоевград за реакция при бедствия, включително и чрез трансгранично сътрудничество.
 7. Повишаване на имиджа на ЦСМП-Благоевград и осъществяване на обществена подкрепа.

     
Достъп  до  спешна медицинска помощ

Медицинската помощ при спешни състояния е насочена към предотвратяване на смърт, на тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено значими органи и системи.
Под спешно състояние се разбира остро състояние или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, която изисква незабавна медицинска помощ. 
Всяко лечебно заведение е длъжно да извърши възможния обем медицински дейности при пациент в спешно състояние независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статут.
На пациента се оказва здравна помощ независимо от неговата възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването
     

Достъп  до  спешна медицинска помощ има при:

 1. Наличие на постъпило повикване в районната координационна централа с извършен телекомуникационен триаж при съдействие за отговор на ключовите въпроси от страна на търсещия системата за спешна медицинска помощ, определена триажна категория на повикването и осъществен екипен триаж съобразно стандартизираните карти за инцидент
 2. Извършен медицински триаж на територията на филиал за спешна медицинска помощ;

Основателно повикване на мобилен екип на спешна медицинска помощ има при:

 1. Обслужено от районната координационна централа при регламентиран достъп, възложено и поето за изпълнение от мобилен спешен екип повикване;
 2. Извършен от мобилния спешен екип медицински триаж на мястото на инцидента с потвърдена триажна категория при спешен пациент.

Права и задължения на пациента
Пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ. 
Правата и задълженията на пациента са регламентирани в Закона за здравето.

Права на пациента
Всички пациенти потърсили медицинска   помощ   във филиалите на ЦСМП - Благоевград  имат  право:

 1. На качествена и своевременна спешна медицинска помощ независимо от пол, възраст, образование, религия, политическа принадлежност и социално-икономически статус;
 2. Да получат възможния обем медицински дейности и при необходимост да бъдат хоспитализирани;
 3. На ясна и достъпна информация за здравословното им състояние и методите за евентуалното им лечение;
 4. При диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, да получат информацията и да дадат информираното съгласие в писмена форма.

  Медицинските услуги, могат да бъдат извършени в полза на здравето на пациента без информирано съгласие, само когато непосредствено е застрашен живота им, когато физическото или психическото им състояние не позволяват изразяването му, както и когато пациентът е недееспособени е невъзможно да се получи от негов родител или настойник;
   

 5. Да бъдат информирани за името, длъжността и специалността на всяко лице, което ги лекува или участва в лечебния процес;
 6. На защита от икономическа форма на насилие, друго малтретиране или унизително отношение;
 7. Да откажат по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност. Отказът се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето; 
 8. На поверителност на информацията   свързана със здравното им състояние и медицинската помощ, която получават. 

     
Задължения на пациента
Пациентът е длъжен:

 1. Да се грижи за собственото си здраве;
 2. Да не уврежда здравето на другите;
 3. Да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му;
 4. Да спазва установения ред в лечебните и здравните заведения.

     
Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента. 

 • Когато пациентът е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, за извършване на медицински дейности е необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласието на негов родител или попечител. 
 • Когато пациентът е малолетен или недееспособен, информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник, освен в случаите, предвидени със закон
 • За лица с психични разстройства и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие дейностите могат да се извършват само след вземане съгласието на законните им представители. 
 • Медицинска помощ против волята на пациента може да бъде оказвана само в случаи, определени със закон.

За получаване на информирано съгласие лекуващият лекар  уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител, относно:

 1. Диагнозата и характера на заболяването;
 2. Описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата;
 3. Потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
 4. Вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.

         

Харта за правата на пациентите на  ЦСМП-Благоевград

1. Право на превантивни мерки

Всяко лице има право на навременна, адекватна на състоянието спешна медицинска помощ, предоставена  от екип със съответната компетентност, медицинска апаратура медикаменти и консумативи  за овладяване на животозастрашаващи състояния.

2. Право на достъп

Всяко лице има право на достъп до спешна медицинска помощ в съответствие със своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на социален статус, финансови ресурси, местоживеене. Оказваната спешна медицинска помощ се предоставя еднакво и на равна основа за всички.

3. Право на информация

Всяко лице има право на достъп до информация, касаеща неговото здравословно състояние, предоставените медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научно-изследователския прогрес, имащи отношение към здравословния му статус.

4. Право на съгласие
     
Всяко лице има право на достъп до информация,  касаеща здравословното му  състояние, която може да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве. Всеки пациент и семейството му  имат право на информирано съгласие при вземането на решения за продължаващо лечение.

5. Право на свободен избор
     
Всяко лице има право на спешна хоспитализация за продължаване на лечението в болнична обстановка в най-близкото и най-бързо достъпното лечебно заведение за болнична помощ, разполагащо с условия за лечение на това състояние. 

6. Право на тайна и конфиденциалност

Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на оказване на спешна медицинска помощ.

7. Право на уважение към времето на пациента

Всяко лице има право да получи спешна медицинска помощ своевременно и в рамките на предварително установен срок. 

8. Право на спазване на стандартите за качество

Всяко лице има право на достъп до спешна медицинска помощ на основата на спазване на медицински стандарт»Спешна медицина» и в съответствие с етични принципи, ценности и норми, регламентирани в Етичен кодекс на ЦСМП-Благоевград

9. Право на безопасност

Всяко лице има право на защита от опасности, породени от медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до спешна медицинска помощ, покриваща изискванията за висок стандарт на безопасност.

10. Право на иновации

Всяко лице има право на достъп до иновационни диагностични процедури,  в съответствие с наличната медицинска апаратура в ЦСМП-Благоевград, независимо от икономическите или финансови съображения.

11. Право на избягване на ненужно страдание и болка

Всяко лице, има право да избягва, доколкото е възможно, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си. Екипите на ЦСМП-Благоевград разполагат с необходимите медикаменти за борба с болката.

12. Право на индивидуално лечение

Всяко лице има право на диагностични и терапевтични процедури заовладяване на спешното състояние, пригодени колкото е възможно към неговото моментно състояние.

13. Право на жалване

В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде жалба до Директора на ЦСМП-Благоевград  и да получи обратна информация.

14. Право на обезщетение

Всяко лице има право на обезщетение по съответния юридически регламентиран ред в рамките на разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинени от оказаната му спешна медицинска помощ .

Изготвил :гл.м.с. А.Бобошевска