"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2017 г."

1. Правно основание за откриване на процедурата: чл.186 и сл. вр. чл.20, ал.3, т.2  ЗОП.
2. Вид на процедурата – поръчка за доставка чрез събиране на оферти с обява по ЗОП.
3. Срок за изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ месеца след сключване на договора.
4. Място за изпълнение на поръчката- ЦСМП -Благоевград, ул. "Братя Миладинови" №21
5. Квалификационни изискавания на кандидатите – да са български или чуждестранни юридически лица, включително техни обединения, регистрирани по ТЗ и да притежават документ,  удостоверяващ дейността на участника в съответствие с предмета на поръчката.
6. Изисквания за изпълнение на поръчката - До участие се допускат български или чуждестранни юридически лица, включително техни обединения. Кандидатите следва да са търговци по смисъла на  ТЗ и да отговарят на изискванията, посочени в документацията за участие. 
7. Начин на образуване на предлаганата цена - В цената, посочена в предложението трябва да бъдат включени всички разходи за изпълнението на предмета на поръчката, като цената трябва да е крайна, посочена в български лева.  
8. Начин на плащане – до 30 календарни дни  в български левове, по банков път, въз основа на издадена данъчна фактура.
9. Критерии за оценка на предложението : „най-ниска предложена цена” 
10. Срок на валидност на предложенията – не по-малък от 120 (сто и двадесет), считано от подаване на офертата.

Дата на създаване: 
Пет., 07/10/2016 - 12:45
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
14/10/2016, 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Прогнозна стойност: 
68500 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
петък, 7 Октомври, 2016 - 12:45
Дата на качване: 
петък, 7 Октомври, 2016 - 12:45
Дата на качване: 
петък, 7 Октомври, 2016 - 12:45
Дата на качване: 
петък, 7 Октомври, 2016 - 13:00
Дата на качване: 
петък, 7 Октомври, 2016 - 13:15
Дата на качване: 
петък, 7 Октомври, 2016 - 13:15
Дата на качване: 
вторник, 18 Октомври, 2016 - 13:15
Дата на качване: 
вторник, 18 Октомври, 2016 - 13:15
Дата на качване: 
вторник, 18 Октомври, 2016 - 13:15
Дата на качване: 
вторник, 18 Октомври, 2016 - 13:15
Дата на качване: 
вторник, 18 Октомври, 2016 - 13:15
Дата на качване: 
вторник, 18 Октомври, 2016 - 13:30
Дата на качване: 
вторник, 18 Октомври, 2016 - 13:30
Дата на качване: 
сряда, 26 Октомври, 2016 - 19:15
Дата на качване: 
сряда, 26 Октомври, 2016 - 19:15
Дата на качване: 
сряда, 26 Октомври, 2016 - 19:15
Дата на качване: 
петък, 11 Ноември, 2016 - 15:00
Дата на качване: 
петък, 18 Ноември, 2016 - 19:15