Предмет на поръчката: "Доставка на медицинско оборудване и медицинска апаратура за мобилна единица за здравна помощ, разделена в шест самостоятелно обособени позиции, както следва:

ОП № 1 доставка на 1 /един/ брой оборудване за телемедицина,
ОП № 2 доставка на 1 /един/ брой респиратор,
ОП № 3 доставка на 1 /един/ брой чанта за спешна помощ,
ОП № 4 доставка на 10 /десет/ броя глюкомери,
ОП № 5 доставка на 5 /пет/ броя стерилизатори,
ОП № 6 доставка на 1 /един/ брой сървър за телемедицина с операционна система,

по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони" (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020", съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 3, Дейности 3.3.1. и 3.3.2. на проекта."

Дата на създаване: 
Пон., 05/02/2018 - 10:48
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
19/02/2018, 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Прогнозна стойност: 
62749,52 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
понеделник, 5 Февруари, 2018 - 12:22
Дата на качване: 
понеделник, 5 Февруари, 2018 - 12:23
Дата на качване: 
понеделник, 5 Февруари, 2018 - 12:23
Дата на качване: 
понеделник, 5 Февруари, 2018 - 12:24
Дата на качване: 
вторник, 20 Февруари, 2018 - 12:07
Дата на качване: 
вторник, 20 Февруари, 2018 - 12:08
Дата на качване: 
петък, 23 Февруари, 2018 - 12:19
Дата на качване: 
четвъртък, 8 Март, 2018 - 12:12