Обявление от 11/11/2020 г

Център за спешна медицинска помощ – Благоевград,
Благоевград 2700, ул. "Бр. Миладинови" № 21

О Б Я В Л Е Н И Е

ЦСМП-Благоевград, на осн. чл. 64, ал.1 от ЗДС, чл. 69, ал. 1 от ППЗДС, Наредба № 7 от 14.11.1997 г.за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед № РД-01-255/10.11.2020 г. на Директора, обявява повторен втори търг с тайно наддаване за продажба на употребявани санитарни автомобили:

№ по ред вид МПС марка модел ДК № начална цена
1. специален Ситроен Джъмпер 31 Е 86 01 АН 800,00 лв
2. товарен Ситроен Джъмпер Е 86 03 АН 800,00 лв
3. специален Ситроен Джъмпер 35 Е 08 00 АН 800,00 лв
4. специален Ивеко НЖ 5037 ХЖК Е 01 95 ВА 2560,00 лв
5. специален УАЗ 452 Е 25 01 ВА 2400,00 лв
6. специален УАЗ 452 А Е 25 04 ВА 2400,00 лв
7. специален УАЗ 452 Д Е 25 07 ВА 2400,00 лв
8. специален УАЗ 396206 Е 60 48 ВВ 2400,00 лв

1. Търгът ще се проведе на 24.11.2020 г. от 10.00 ч. в администрацията на ЦСМП - Благоевград. 
2. Цена на тръжната документация - 5.00 лв. 
Получава се след заплащане в касата и/или по банков път на името на ЦСМП - Благоевград.
3. Оглед се извършва след закупуване на документация на посочените обекти /площадки/.
4. Закупуване на документация, оглед на МПС, внасяне на депозит и приемане на заявления за участие се извършва всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. в срок от 16.11.2020 г. до 23.11.2020 г. 
5. В случай че на повторния втори търг не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно при условията на втори търг на 01.12.2020 г. в 10.00 ч. и 08.12.2020 г. от 10.00 часа.

За информация и контакти: тел./факс 073/886954

Дата на създаване: 
сряда, 11 Ноември, 2020 - 08:55
Документи: 
Дата на качване: 
сряда, 11 Ноември, 2020 - 09:13